”കുട്ടി ഏതാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ.. എന്റെ കൊച്ചാന്നാ അവൻ പറഞ്ഞേ” | child missing case | aluva

കുട്ടി ഏതാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ.. എന്റെ കൊച്ചാന്നാ അവൻ പറഞ്ഞേ – ദൃക്സാക്ഷി താജുദ്ദീൻ

#childmissingcase #kidnapping #aluva
.
.
Mathrubhumi News is a leading full time Malayalam News channel. Mathrubhumi is one of the leaders in the production and broadcasting of un-biased and comprehensive news and entertainment programs in Kerala.
It offers 24 hours coverage of latest news and has a unique mix of news bulletins, Latest News, Political News, Breaking News, Political Debates, News Exclusives, Kerala news, Mollywood Entertainment News, Business News, Malayalam News, Business News, and Health News.

#MalayalamNews #KeralaNews #NewsUpdates #BreakingNews #LocalNews #LatestNews
സമ്പൂർണ്ണ മലയാളം വാർത്താ ചാനൽ

Facebook Link :
Instagram Link :

Malayalam News | മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് | Malayalam News Live TV

You can watch 24-hour live Malayalam HD streaming of the most recent, breaking news happening around you.

Happy viewing!

Mathrubhumi News is an initiative by The Mathrubhumi Printing & Publishing Co. Ltd.
Mathrubhumi News. All rights reserved ©.

#MalayalamNews
#KeralaNews
#NewsUpdates
#BreakingNews
#LocalNews
#LatestNews
#KeralaUpdates
#CurrentAffairs
#NewsAnalysis
#LiveNews
#NewsAnchors
#KeralaPolitics
#TechnologyNews
#BusinessNews
#EntertainmentNews

Leave a Reply Cancel reply